Tłumaczenie. Oryginalny tekst w języku islandzkim ma pierwszeństwo.

Warunki witryny

Regulamin strony jest dostępny w języku islandzkim tutaj

 1. Korzystając i rejestrując się na stronie, użytkownik żąda, aby ESJA Legal ehf. (zwana dalej „firmą”) zobowiązuje się do uzyskania odszkodowania z tytułu opóźnień lotów, overbookingu lotów, w wyniku którego użytkownicy serwisu nie zostali wpuszczeni na pokład lub zostali zaproszeni, a także z powodu odwołania lotu. Firma lub inna strona, która później otrzyma prawa od firmy, otrzymuje wyłączne prawo do pobierania odszkodowania w imieniu użytkowników.
 2. Użytkownicy serwisu wyrażają zgodę na udzielenie radcy prawnego Ómari R. Valdimarssonowi, pełnomocnikowi firmy, pełnomocnictwa, które jest pełnomocnictwem pełnym i nieograniczonym do uzyskania wszelkich danych, m.in. raportów od organów publicznych, złożyć wniosek o odszkodowanie, negocjować odszkodowanie, otrzymać odszkodowanie i złożyć pozew, jeżeli jest to konieczne do odzyskania odszkodowania z powodów określonych w pkt. 1. W przypadku konieczności wniesienia pozwu przeciwko linii lotniczej w celu uzyskania odszkodowania , użytkownik witryny potwierdza, że ​​firma nie powinna zgłaszać osobie zainteresowanej takich postępowań sądowych, poza tym, co określono w niniejszych warunkach.
 3. Spółka pobiera świadczenia wg zasady obowiązujące przy tego rodzaju świadczeniach zgodnie z art rozporządzenie Unii Europejskiej nr 261/2004, w imieniu użytkowników witryny, a użytkownicy witryny mają obowiązek uiścić firmie opłatę jedynie w przypadku pobrania odszkodowania. Prowizja wynosi 25% wypłaconego odszkodowania plus podatek VAT. W przypadku nie pobrania odszkodowania użytkownicy serwisu nie płacą żadnej prowizji, por. art. jednakże przepisy art. 14 tych terminów.
 4. Przedsiębiorstwo pobiera odszkodowanie wyłącznie wtedy, gdy organem właściwym dla linii lotniczej jest sąd islandzki, por. art. ustawa o podróżach lotniczych nr. 60/1998 lub 80/2022. W przypadku gdy forum nie znajduje się na terenie Islandii, firma może powierzyć zbiórkę partnerom zagranicznym.
 5. Zgodnie z ust. 1) przewoźnik jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania od linii lotniczej na drodze sądowej, jeżeli uzna, że ​​sprawa zakończy się sukcesem. W przypadku wygrania sprawy zasądzone koszty prawne oraz odsetki od kwoty odszkodowania zostaną wypłacone spółce. Jeżeli sprawa zostanie przegrana i druga strona otrzyma koszty prawne, poniesie je użytkownik serwisu.
 6. Firma pokrywa wszelkie koszty poniesione przez użytkownika w związku ze sprawą, tj. ze względu na montaż, publikację polityki i jazdę. Spółka nie pokrywa kosztów poniesionych przez drugą stronę.
 7. Firma zobowiązuje się do ścigania spraw przeciwko linii lotniczej w imieniu użytkowników z rozsądną szybkością i do możliwie najszybszej wypłaty odszkodowania użytkownikom.
 8. Zebrane świadczenia przekazywane są na firmowy rachunek powierniczy i korzystają z ochrony prawnej, jaka przysługuje tym rachunkom.
 9. Firma ma prawo wycofać się ze sprawy na każdym etapie, bez podawania przyczyn, przy czym należy mieć pewność, że użytkownik nie poniesie szkody.
 10. Użytkownik serwisu ma obowiązek poinformować firmę o rachunku bankowym, na który można wpłacać świadczenia użytkownika w przypadku ich odbioru.
 11. Użytkownik ma obowiązek zrobić wszystko, co w jego mocy, aby pomóc firmie w odzyskaniu odszkodowania. Użytkownik zobowiązuje się do zgodnego z prawdą i prawidłowego rozróżnienia wszystkich punktów dotyczących jego roszczenia oraz do dostarczenia dokumentów i danych (np. paszportów, informacji paszportowych itp.), które są naturalnie i zasadnie potrzebne, aby zapewnić postęp windykacji roszczenia . Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, że dane, które przekazuje firmie są prawidłowe i prawdziwe.
 12. Użytkownik serwisu zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania firmy o otrzymaniu płatności od linii lotniczej w związku ze sprawą, którą użytkownik powierzył załatwieniu firmie.
 13. Użytkownik serwisu zobowiązuje się nie powierzać odbioru osobie trzeciej ani nie podejmować się samodzielnego odbioru wierzytelności, po powierzeniu odbioru firmie.
 14. Jeżeli użytkownik w późniejszym terminie zrezygnuje z żądania przez firmę odzyskania odszkodowania, jest zobowiązany zapłacić firmie 25% oczekiwanego odszkodowania za sprawę, która nie została jeszcze pozwana, powiększoną o podatek VAT. Jeżeli sprawa została skierowana do sądu, należy uiścić stawkę godzinową wg cennik ESJA Legal ehf. W przypadku, gdy standardowe odszkodowanie wynosi 250 euro, należy wypłacić równowartość 77,5 euro. W przypadku, gdy standardowe odszkodowanie wynosi 400 euro, należy wypłacić równowartość 124 euro. W przypadku, gdy standardowe odszkodowanie wynosi 600 euro, należy wypłacić równowartość 186 euro. Roszczenie jest przeliczane na ISK według kursu wymiany Centralnego Banku Islandii obowiązującego w dniu roszczenia.
 15. Użytkownik potwierdza, por. postanowienia rozdziału i ust. 1 Artykuł 5 ustawa o umowach konsumenckich nr. nr 16/2016, że jest świadomy, że w terminie 14 dni od jej zawarcia odstąpi od niniejszej umowy, ponosi maksymalnie jeden koszt zgodnie z art. Artykuł 14 niniejszych warunków, firma przyjęła wniosek użytkownika i wysłała żądanie do odpowiedzialnej linii lotniczej. Użytkownik potwierdza także, że wyraźnie zażądał, aby świadczenie usługi rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, por. art. punkty b i c ust. 2 Artykuł 23 l. 16.2016. Użytkownik nie może przy tym wyłączyć się z poniesionych kosztów.
 16. Komunikacja firmy z użytkownikiem musi odbywać się za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez użytkownika w procesie aplikacyjnym. Użytkownik zobowiązuje się do szybkiego i terminowego odpowiadania na wiadomości e-mail firmy oraz dotrzymywania terminów określonych w wiadomościach e-mail, m.in. w związku ze złożeniem pisemnej reprezentacji prawnej. Jeżeli użytkownik nie odpowie w wyznaczonym terminie na wiadomości e-mail kierowane bezpośrednio do niego przez firmę, firma ma prawo uznać, że użytkownik zrezygnował z żądania od firmy pobrania dla niego odszkodowania, por. art. postanowienia artykułu 14 warunki tych.
 17. Rodzice małoletnich dzieci ubiegający się o świadczenia dla swoich dzieci ponoszą osobistą odpowiedzialność za powierzone firmie czynności.
 18. Użytkownik oświadcza, że ​​jest pełnoletni i zdolny do zawarcia niniejszej umowy z firmą. Użytkownicy mogą ubiegać się o odszkodowanie na rzecz osób trzecich tylko wtedy, gdy są do tego w pełni upoważnieni. Użytkownik ubiegający się o odszkodowanie na rzecz osoby trzeciej oświadcza, że ​​ponosi odpowiedzialność za koszty, jakie mogą wyniknąć zob. m.in. Artykuły 5 i 14 warunki tych.
 19. Linie lotnicze podlegające rekompensacie, które nie odpowiadają na uzasadnione pisma z żądaniami wysyłane w imieniu spółki, są zobowiązani do zapłaty 10 godzin pracy wg cennik ESJA Legal ehf. każdorazowo indywidualnie, ze względu na pracę związaną ze sprawą danej osoby, zgodnie z żądaniami firmy f.h. użytkownicy.
 20. Niniejsza umowa podlega prawu islandzkiemu i w przypadku powstania sporu dotyczącego jej interpretacji, spór zostanie wniesiony do Sądu Rejonowego w Reykjavíku. W przypadku rozbieżności w zagranicznych tłumaczeniach niniejszych warunków użytkowania, za prawidłowe uważa się wyłącznie tłumaczenie na język islandzki.